REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZESCIDOFOTELI.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.czescidofoteli.pl. Sprzedającym jest firma DAMIRO ul. Pszczyńska 149b ; 44-240 Żory Zarejestrowana pod numerem NIP: 651-164-02-29 , Regon: 241895697 zwana także zamiennie "Usługodawcą". Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów: +48 535 634 263 & TEL/FAX : +48 32 79 76 855, korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@damiro.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 8. Sklep Internetowy czescidofoteli.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czescidofoteli.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona – Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.czescidofoteli.pl

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. Administrator danych osobowych - DAMIRO DAMIAN MIDURA ul.Pszczyńska 149b , 44-240 Żory NIP 6511640229

 13. Dane osobowe - są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 14. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy czescidofoteli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Produkty oferowane w sklepie czescidofoteli.pl są nowe lub używane.

 4. W każdym z przypadków umieszczona jest stosowna informacja na temat stanu produktu.

 5. Sklep internetowy czescidofoteli.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.

 6. Zdjęcia prezentujące dany towar, ich kolor, mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych czescidofoteli.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7. Za dosłanie papierowej wersji faktury VAT, duplikatu lub korekty faktury VAT do już zrealizowanego zamówienia pobierana jest opłata transportowa w wysokości 10 zł brutto.

 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto bankowe sprzedającego lub momentem dokonania zamówienia w przypadku odbioru osobistego .

 12. W przypadku braku otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane.

 13. W przypadku braku części z zamawianych produktów w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie. Zamówienie będzie zrealizowane częściowo lub na życzenie Klienta może być anulowane.

 14. Na wszystkie pytania dotyczące produktów oraz realizacji szczególnych zamówień udzielamy informacji e-mailem: biuro@damiro.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 3. Wysyłki zamówień dokonywane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia zrealizowane w sklepie czescidofoteli.pl do godziny 10.00 wysyłane są tego samego dnia , natomiast zamówienia zrealizowane po godzinie 10.00 wysyłane będą następnego dnia roboczego.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczeniu przesyłki wynikłe z winy spedytora.

 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "dostawa towaru".

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez : płatności Przelewy24 (płatność obsługiwana jest przez operatora – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87, informacje o reklamacji dot. płatności i terminie jej rozpatrywania, znajduje się pod adresem : https://www.przelewy24.pl/reklamacje ) ; płatność gotówką przy odbiorze paczki (pobranie kurierskie) .

 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 4. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku Przelewy24.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Wysyłka za granicę jest możliwa tylko dla płatności uregulowanych w złotówkach lub innej walucie oraz po wcześniejszym kontakcie w celu omówienia szczegółów.

 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 4. Możliwy jest osobisty odbiór zamówionego towaru w siedzibie sprzedającego w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 149B, w godzinach otwarcia firmy. Zamówienie będzie gotowe do odbioru kolejnego dnia roboczego od złożenia zamówienia pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 14.00. Zamówienia składane po 14.00 będą realizowane w terminie do dwóch dni roboczych. Większe i bardziej skomplikowane zamówienia będą realizowane w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru o możliwości odbioru zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 4. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy towarów nowych, fabrycznie zapakowanych.

 5. W przypadku zakupu towaru lub przedmiotu używanego, odstąpienie od umowy jest uzależnione od konkretnej sytuacji i jest ustalane pomiędzy sprzedającym a kupującym w każdym przypadku indywidualnie.

 6. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 7. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 9. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 10. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu jest zależny od producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Okresy gwarancji na produkty :

 • 7 dni z wyłączeniem rękojmi, na elektroniczne używane podzespoły fotela,

 • 7 dni z wyłączeniem rękojmi, na części używane pochodzące z demontażu,

 • 12 m-cy na fotele nowe - z możliwością rozszerzenia na 24 miesiące – warunkiem koniecznym jest wykonanie przeglądu fotela u sprzedawcy przed upływem 10 miesięcy od daty wydania fotela klientowi,

 • 6 m-cy na fotele używane ISRI – z możliwością rozszerzenia na 12 miesięcy - warunkiem koniecznym jest wykonanie przeglądu fotela u sprzedawcy przed upływem 3 miesięcy od daty wydania fotela klientowi,

 • 3 m-ce na fotele używane GRAMMER – z możliwością rozszerzenia na 6 miesięcy - warunkiem koniecznym jest wykonanie przeglądu fotela u sprzedawcy przed upływem 3 miesięcy od daty wydania fotela klientowi,

 • 24 m-ce na części (zakup na Firmę - 12 m-cy).

 1. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

 2. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są tylko niezbędne, następujące dane osobowe:

 • adres pocztowy – niezbędny do zaadresowania przesyłki lub wystawienia dowodu zakupu;

 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Data opublikowania regulaminu 24.05.2018r. Ostatnia zmiana 21.01.2021r.

Follow us on Facebook